Obchodní podmínky

obchodní společnosti – CNCsystémy s.r.o.
se sídlem: Lidická Veveří, 602 00 Brno
identifikační číslo: 03326721
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v evidenci Městská část C 106779 – Krajský soud v Brně pro
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vcelykostka.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CNCsystémy
  s.r.o. , se sídlem Lidická Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo: 03326721, zapsané v obchodním
  rejstříku vedeném v evidenci Městská část C 84444/KSBR vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen
  „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
  zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
  nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
  je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
  adrese www.vcelykostka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
  (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
  prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
  činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
  podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. uživatelský účet
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
  uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
  jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
  objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
  a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
  prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
  zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
  déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně
  obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. uzavření kupní smlouvy
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
  a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
  občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a
  nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní
  cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
  zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
  podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
  zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
  obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: jméno zákazníka a kontakt
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
  webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
  do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé
  při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „
  Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,
  a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen
  „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
  předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
  písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
  je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
  kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. cena zboží a platební podmínky
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
  prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-7520350217/0100, vedený u společnosti
  Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“).
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
  spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
  ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do následujícího dne od uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
  potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
  vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –
  fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
  povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději
  do 48 hodin.
 1. odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
  od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od
  kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
  nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
  spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce
  zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní
  smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
  od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem
  kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
  poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
  uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
  poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
  může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
  prodávajícího .
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
  od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení
  odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
  náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
  pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
  prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
  a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
  plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
  souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
  není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo
  prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
  kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
  od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až
  do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
  a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
  pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. přeprava a dodání zboží
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
  riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
  je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
  doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
  prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 1. práva z vadného plnění
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
  zákoníku).
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
  reklamy jimi prováděné,
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
  druhu obvykle používá,
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
  provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
  na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
  kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
  měsíců od převzetí.
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
  reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
  reklamační řád prodávajícího
 1. další práva a povinnosti smluvních stran
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
  odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
  kostka@cncsystemy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
  adresu kupujícího.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
  kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů
  on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
  sporů on-line).
  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
  provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
  vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
  mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
  předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
  zákoníku.
 1. ochrana osobních údajů
  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
  Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
  identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně
  vše jen jako „osobní údaje“).
  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
  a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,
  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
  sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,
  při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
  zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
  kupujícího předávány třetím osobám.
  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
  v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
  způsobem.
  9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
  dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování
  jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
  informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
  prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
  prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
  možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies
  na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. doručování
  11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní
  smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno
  jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a
  účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy
  učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení
  odesláno.
  11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo
  vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické
  pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím
  v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 1. závěrečná ustanovení
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
  sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů.
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
  namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
  přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
  ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
  není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zbyněk Kostka, Lidická 700/19, Veveří, 602
  00 Brno, adresa elektronické pošty kostka@cncsystemy.cz, telefon +420 777 086 907.
  V Brně dne 17.02.2024

Prodej včel a matek na sezónu 2024:

Prodej včel a matek

Naše včely jsou pracovité a zdravé. Každá včela je jako malý hrdina, sbírající nektar z květů a přinášející sladký med do vašich úlů. Jsou to malí zázraky přírody, kteří pomáhají opylovat rostliny a udržovat ekosystém v rovnováze.

Druhy Včel:

Buckfast včely jsou skvělou volbou! Jsou to hybridní včely vyšlechtěné v klášteře Buckfast Abbey v Anglii. Jejich vlastnosti jsou kombinací různých druhů včel, což je dělá ideálními pro chovatele. Zde je několik důvodů, proč se rozhodnout právě pro Buckfast včely:

 1. Klidné Chování: Buckfast včely jsou obvykle klidnější a méně agresivní než některé jiné druhy. To usnadňuje manipulaci s nimi a snižuje riziko včelích bodnutí.
 2. Dobrá Produkce Medu: Tyto včely jsou dobře známé svou schopností produkovat kvalitní med. Jejich med je sladký, aromatický a oblíbený u mnoha lidí.
 3. Odpornost vůči Nemocem: Buckfast včely jsou často vybírány pro svou odolnost vůči chorobám, jako je varroa roztoč. To je velmi důležité pro udržení zdraví vašeho včelstva.
 4. Dobrá Oplozenost Matky Včely: Matky Buckfast včel jsou dobře plodné a mají vysokou úspěšnost při oplození. To je klíčové pro silné a zdravé včelstvo.

Pokud máte zájem o Buckfast včely, můžete je objednat a začít s jejich chovem na sezónu 2024. Hodně štěstí s vašimi včelami! 🐝🌼